NOTIS DASAR PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
 
Semenyih Memorial Hills Bhd (SMH) menghormati hak privasi pelanggan kami. Dasar privasi kami menggariskan usaha kami untuk memastikan maklumat peribadi anda sulit seperti berikut:
  • Pengumpulan maklumat pelanggan disimpan pada tahap minimum yang mencukupi untuk kita memenuhi keperluan anda dan membantu untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan yang memenuhi permintaan pasaran.
  • Data peribadi boleh diakses oleh kakitangan yang dibenarkan sahaja.
  • Sebarang data yang diberikan kepada pihak ketiga akan dihadkan kepada bahagian-bahagian yang berkenaan untuk skop yang dihendaki.
Pengumpulan Data Peribadi

Maklumat peribadi anda diberikan kepada kami melalui pelbagai cara seperti borang jualan, borang pendaftaran penyertaan anda dalam sebarang akitivti atau acara kami, kebenaran pembayaran dan lain-lain. Maklumat yang diminta dari anda, termasuk nama, kad pengenalan, alamat, nombor telefon / e-mel, hubungan kecemasan dan butir-butir lain. Maklumat peribadi anda adalah diberikan secara sukarela, namun bagi tujuan memasuki kontrak dan untuk mengesahkan proses perniagaan, atau untuk tujuan pematuhan, anda dikehendaki untuk memberikan maklumat tersebut kepada kami. Maklumat peribadi lain boleh ditawarkan secara sukarela. Sekiranya anda memaklumkan kepada kami secara bertulis bahawa anda tidak ingin kami menggunakan maklumat anda selain daripada memenuhi keperluan minima bagi kita untuk menyelesaikan transaksi, kehendak anda adalah dihormati. Anda boleh juga memilih untuk tidak menerima apa-apa bahan pemasaran daripada kami dengan menghubungi kami secara langsung pada bila-bila masa.

Tujuan Pengumpulan Data Peribadi / Pendedahan

Semua data peribadi adalah bertujuan untuk proses perniagaan kami dan tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga, melainkan untuk melengkapkan fungsi atau tugas tertentu, audit, pematuhan, untuk mematuhi keperluan undang-undang atau peraturan atau prosiding kehakiman atau sebagaimana yang diarahkan oleh pihak berkuasa atau kerajaan.

Kami juga boleh mendedahkan maklumat tentang anda sekiranya kami menentukan bahawa pendedahan adalah munasabah untuk menguatkuasakan terma-terma dan syarat-syarat atau melindungi operasi kami. Di samping itu, sekiranya berlaku penyusunan semula, penggabungan atau penjualan syarikat, kita boleh memindahkan sebarang dan semua maklumat peribadi kepada pihak ketiga yang berkenaan untuk penyambungan perniagaan.

Kami juga akan menggunakan maklumat perhubungan anda untuk penyampaian maklumat tentang produk dan / atau perkhidmatan terbaru, promosi-promosi baru atau acara, resit, penyata urus niaga, maklumat baru dan lain-lain. Data peribadi akan disimpan oleh kami untuk memenuhi tujuan tersebut atau untuk mematuhi keperluan dalaman, undang-undang dan peraturan. Kami akan meminta anda memberitahu kami sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam data peribadi anda untuk memastikan bahawa rekod kami adalah sentiasa kemaskini dan membolehkan kami berkomunikasi tentang apa-apa maklumat penting dan acara-acara pemasaran kami.

Data Peribadi Keselamatan

Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi data peribadi yang kami simpan daripada kehilangan, salah guna, pengubahsuaian, akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja, pengubahan atau pemusnahan.

Data Peribadi Pihak Ketiga

Sekiranya ada situasi dimana hakmilik produk atau perkhidmatan dipindahkan, di mana benefisiari pihak ketiga atau penama dikenal pasti, anda akan diminta untuk memberi kepada kami data peribadi pihak ketiga berkaitan seperti nama-nama mereka, orang hubungan kecemasan, kad pengenalan dan lain-lain. Kami akan bergantung kepada anda untuk mendapatkan persetujuan pihak ketiga bagi membolehkan kami memproses dan menyimpan data peribadi mereka untuk tujuan tersebut.

Akses kepada Data Peribadi

Anda boleh meminta untuk melihat atau mengesahkan data peribadi anda yang ada dalam rekod kami. Permohonan boleh dibuat melalui mel dan ditujukan ke Semenyih Memorial Hills Berhad, No. 9A, Jalan SS22/23, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor atau melalui faks +603-77286720 atau hubungi talian kami +603-77295585.

Terma-terma lain

Sekiranya berlaku percanggahan antara Dasar umum ini dan terma-terma atau syarat-syarat khusus dalam sebarang kontrak / dokumen, terma-terma dan syarat-syarat kontrak/dokumen tersebut akan diguna pakai.

Dasar ini boleh diubahsuai pada bila-bila masa, tanpa notis dengan meletakkan Notis yang dikemaskini di laman web www.smh.com.my, atau pejabat kami, atau pemberitahuan melalui e-mel atau cara lain yang sesuai. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Talian Pelanggan kami 1-800-88-0068 atau hantaran e-mel kepada kami di info@smh.com.my.